Rektorsbrev

Hej alla föräldrar vid Höglandsskolan!

 

Den 18 oktober 2017

Vi är redan inne i oktober månad, det är höst, och läsårets arbete är i full gång för våra elever och alla vi som arbetar i skolan.

Eleverna lär sig mycket så väl i de teoretiska ämnena som i de estetiska och emellan varven försöker lärarna att få in pulshöjande rörelser som vi berättade om för er på höstens föräldramöten. Det är ett spännande projekt med dessa avbrott som ibland är lättare att genomföra men ibland svårare att få till, men det är ack så viktigt med rörelse både för inlärning och för välbefinnande.

Rastverksamhet för elever

På rasterna fortsätter vi med att några av våra elever, som är Trivselledare, ansvarar för att leda och införa olika lekar på rasterna för eleverna upp till årskurs 6. Läsårets Trivselledare har även varit på en utbildningsdag för uppdraget där de lär sig olika lekar och hur de ska få med sina kamrater på lekarna.

För eleverna i årskurs 7-9 har vi nu ett uppehållsrum som är bemannat av vår fritidsledare, Kaveh. Kaveh arbetar till största delen med högstadiet och även med våra nyanlända elever. I uppehållsrummet kan eleverna sitta och koppla av, prata med varandra eller spela spel. Det kommer även, med start efter lovet, att finns enkla smörgåsar och juice att köpa till självkostnadspris. Vi gör detta med försäljningen på försök och kommer att utvärdera i slutet av terminen hur det fungerat.

Trivsel, trygghet och trivselenkät

Det är viktigt för oss att våra elever trivs, känner trygghet och mår bra i skolan. Ett sätt att arbeta med det är, det jag beskrivit ovan, att ha något att göra på rasterna. För att veta vad eleverna tycker, och hur de upplever att de har det i skolan, har vi innan lovet genomfört vår trivselenkät. När den sammanställts kommer man att arbeta med den i klasserna och vi kommer att analysera och följa upp resultatet i trygghetsteamet och med all personal.

Skolinspektionens enkät, senast 27/10.

Jag vill uppmana er föräldrar med barn i årskurs 1-9 och som ännu inte fyllt i Skolinspektionens enkät att göra det. Det är bara 33% av er som fyllt i enkäten hittills och vi har fått förlängd svarstid till den 27/10. Ni har tidigare fått detta som ett utskick från vår administration. Har ni inte kvar dokumentet så har ni kod och hur ni gör i rutan här nedan.

Din kod: 3Dhirm

Så här besvarar du enkäten:

1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten

2. Välj att besvara enkäten "Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola, och ange koden.

3. Enkäten kan besvaras till och med den 27 oktober

Några förändringar.

Varje skolstart innebär för det mesta att vi i skolan planerat någon förändring för att göra det bättre för våra elever eller verksamheten på något sätt. Inför detta läsår har vi slagit samman våra fritidshem till att innehålla två årskurser istället för att ha fyra olika fritidshem. Det är förskoleklassen och årskurs 1 samt årskurs 2 och 3:s fritidshem som nu arbetar två och två. Anledningen till det är dels att få pedagogiska vinningar genom att arbeta med eleverna över åldersgränserna, dels utöka möjligheterna till att lära känna fler kamrater i skolan samt att våra verksamheter inte ska vara sårbara vid sjukdom. Det skapar även bättre möjligheter för pedagogerna att samarbeta.

Start för förskoleklassen kl 8.10 från och med vecka 45.

Vi har nu haft gemensamt fritids Förskoleklass och åk 1 i ca två månader och för verksamheten på Virvel är det helt nytt. För att samarbetet ska fungera på bästa sätt ser vi att en förändring behöver göras vad gäller starttiden för Förskoleklass. Därför har vi i ledningen tillsammans med pedagogerna och lärarna på Virvel diskuterat frågan och beslutat att Förskoleklassen ska börja samtidigt som årskurs 1 kl 8.10. Virvel har som vanligt gemensam morgonomsorg på Villan och alla elever på Virvel börjar från och med vecka 45, kl 8.10.

Elevhälsoteamet

Vi har delvis nya medarbetare i vårt elevhälsoteam i och med att vi har både ny skolsköterska, Linda Göransson och ny skolläkare Örjan Johannsson. Båda har lärt känna verksamheten fort och bra och är igång med både vaccinationer och elevhälsobesök. Linda finns på skolan varje dag.

Vi kommer även till vårterminen att utöka vårt elevhälsoteam med en skolpsykolog på deltid. Vi gör det för att få in även den kompetensen i teamet samt att det är något som skolinspektionen anser ska finnas i skolans elevhälsoteam för att även delta i det förebyggande och främjande arbetet med skolans elevhälsoarbete. Vi har utlyst tjänsten.

Våra elever i årskurs 9 träffar nu efterhand vår Studie- och yrkesvägledare Jill Linnér för samtal om det kommande gymnasievalet. Jill har endast en deltidstjänst hos oss och hon har nu fått hela sin tjänst på den andra skolan hon arbetar på. Vi håller på att rekrytera hennes efterträdare, även det räknar vi med ska vara klart till januari då Jill avslutar hos oss.

Även våra nya lärare börjar komma bra in i arbetet på Höglandsskolan samt involveras mer och mer i våra traditioner och tillhörande arbetsmetoder.

Matsalen

De åtgärder som gjordes i somras i matsalen för att skapa ytterligare sittplatser har slagit mycket väl ut. Vi har nu kunnat justera våra mattider till det bättre för eleverna och vi upplever att det blivit lugnare och att sittplatserna räcker till vilket innebära att eleverna kan äta klart i lugn och ro.

Jag har även blivit kontaktad av en del av er föräldrar där ni framfört att era barn inte kunnat äta sig mätta då de inte fått ta så mycket mat de velat. Vi har nu gjort så att vill man ha ytterligare mat än den beräknade portionen så får man ta om, men alltså inte ta mer än en portion på en gång. Jag hoppas att det har blivit bättre för eleverna.

Budget

Ni har säkert läst i tidningarna att en del av skolorna i Stockholm stad kommer att få ett negativt resultat i årets budget och att vi är en av dessa. Vi kommer att ha ett underskott vilket beror på att vi har minskade intäkter då vi totalt har ett minskat elevantal detta läsår. Utifrån det arbetar vi medvetet för att se över våra resurser och effektivisera där vi kan utan att för den skull göra avkall på kvalitén för eleverna.

Inga elever på skolgården före kl 8 eller efter dagens slut.

Jag vill uppmärksamma er på att skolan oftast startar kl 8.10 för de yngre eleverna. Vi har sett att det ibland är elever ganska tidigt på skolgården och det kan vi inte ha då vi inte har några rastvakter vid den tiden. Därför är det viktigt att om ert barn behöver komma till skolan före kl 8 på morgonen måste de ansluta till fritidshemmet, de får inte vara på skolgården själva. Jag ber er på det bestämdaste att respektera detta och att inte låta era barn komma till skolgården före kl 8.

Det är även roligt att eleverna är ambitiösa och vill sitta kvar och arbeta efter skoldagens slut. Tyvärr har vi inte heller personal utöver våra fritids- och mellanklubbsverksamhet då, så eleverna ska även lämna skolan efter avslutad lektion. Detta gäller framförallt våra äldre elever.

Digitalisering

Jag har tidigare berättat att vi arbetar med att utveckla vårt gemensamma digitala arbete på skolan. Det arbetet fortsätter även detta läsår och alla lärare har nu fått varsin ipad som de under ledning av vår digitaliseringsgrupp arbetar med. Detta för att bland annat ta del av det utbud som finns med digitala hjälpmedel, samt se möjligheter till vad de kan använda i undervisningen. Även vår fritidspersonal kommer att kopplas in i projektet under läsåret. Vi hoppas med detta kunna öka möjligheterna till olika inlärnings- och användningsområden för eleverna.

Alla elever har även fått tillgång till ett program som heter Inläsningstjänst. Ni får information om det med veckobreven.

Läslyftet

Årets kompetensutveckling för våra lärare, förutom digitaliseringen, är att alla lärare deltar i det så kallade Läslyftet. Området lärarna kommer att arbeta med heter "Från vardagsspråk till ämnesspråk" och det passar att användas i alla ämnen. I korta drag går det till på detta vis, att lärarna träffas periodvis varje vecka och pratar om sin undervisning utifrån ett upplagt program. I det läser de vetenskapliga forskningsartiklar, planerar lektioner tillsammans utifrån kursens förslag, genomför dessa med eleverna, analyserar sedan hur det gick i lärargruppen. På det sättet sker ett kollegialt samarbete med att utveckla undervisningen som så klart ska komma våra elever till del. Läslyftet leds av våra förstelärare på skolan som är Eva Wördèn, Magdalena Schubert, Anna Segelman och vikarie på uppdraget, för Charlotta Wacker som är föräldraledig, är Olle Carlgren.

Tack för reflexerna

Ett varmt tack till föräldraföreningen för reflexerna som delades ut till alla våra elever och all personal. Nu syns vi alla bra i höstmörkret!

 

Avslutningsvis vill jag önska er en fortsatt skön höst och ett härligt lov till alla elever.

Ni är alltid välkomna att höra av er om ni funderar på något.

Vänliga hälsningar

Sandie Sandquist

Rektor

2017

 rektorsbrev_till_foraldrar_oktober_2017.pdf

2016

Dela: